Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), Uniunea Europeană şi Guvernul României acordă fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din România.
PNDR acoperă trei dintre țintele de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană:

 • Competitivitate și dezvoltare locală
 • Oamenii și societatea
 • Resurse

Instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020 este Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală, cu o alocare financiară de 9,363 mld Euro, din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) abordează următoarele obiective strategice:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐2020 sunt:

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.