Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (POC) are ca obiectiv creșterea competitivității și dezvoltarea economică prin îmbunătățirea accesului, securității și utilizării Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor (TIC) și prin consolidarea Cercetării, Dezvoltării și Inovării (CDI).

În cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014-2020 au fost identificate următoarele domenii de specializare inteligentă ce vor fi susținute prin POC:

  • bioeconomie.
  • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
  • energie, mediu și schimbări climatice.
  • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Obiectivele tematice:

  1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
  2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

Pachetul financiar acordat pentru POIM  este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

  • 1 080 699 494 euro  (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
  • 249 087 740 euro  (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Axele prioritare prin care se vor acorda măsuri de sprijin financiar:

Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor având ca şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor specifice:

– Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
– Derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
– Măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor innovative
– Credite şi garanţii în favoarea IMM‐urilor inovative şi a organizaţiilor de
– Cercetare care răspund cererilor de piaţă
– Sprijinirea spin –off‐urilor şi start –up‐urilor innovative
– Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
– Mari infrastructuri de CD
– Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil
– Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI international
– Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
– Consolidarea capacității CD

Axa Prioritară 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitive având ca şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor specifice:

– Creșterea eficienței, interoperabilitatii și securitatii serviciilor administrației publice, prin dezvoltarea aplicatiilor TIC
– Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐learning, e‐incluziune, e‐sănătate și ecultura
– Facilitarea e‐comert și utilizarea în afaceri a TIC
– Îmbunătățirea infrastructurii in bandă largă și a accesului